dnes je 4.12.2023

Input:

Sestavení konsolidované účetní závěrky - checklist

31.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.2.26
Sestavení konsolidované účetní závěrky - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 22, § 22a, § 22aa, § 22b, § 23 ZoÚ – Konsolidovaná účetní závěrka

 • § 23a ZoÚ – Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci

 • § 37a odst. 2 ZoÚ – Sankce

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění

 • § 19 – Povinný audit konsolidované účetní závěrky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 63 až § 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Metody konsolidace, uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 020 – Konsolidace

Interpretace Národní účetní rady

 • I-30 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce

Komentář:

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje za skupinu majetkově propojených podniků (ekonomické seskupení účetních jednotek, včetně zahraničních podniků), které tvoří konsolidační celek. Povinnost jejího sestavení má obchodní společnost (tzv. konsolidující účetní jednotka), pokud je ovládající osobou. Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky má účetní jednotka bez ohledu na její sídlo, pokud je ovládanou osobou, osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný vliv nebo ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv. Tato závěrka slouží k informování akcionářů a společníků účetní jednotky, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek, případně zahraničních podniků. Neslouží pro účely daňové ani pro účely rozdělování výsledků hospodaření.

Zákon dále podrobně uvádí pravidla, kdy konsolidující účetní jednotka nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Jedná se například o malou skupinu účetních jednotek s výjimkou případů, kdy je některá účetní jednotka ve skupině subjektem veřejného zájmu. Dále účetní jednotka včetně subjektu veřejného zájmu, nemusí být zahrnuta do konsolidačního celku pokud

 • informace pro sestavení konsolidované účetní závěrky nelze získat bez nepřiměřených nákladů nebo nepřiměřeného zdržení,

 • podíly této účetní jednotky jsou drženy výhradně za účelem jejich následného prodeje,

 • existují přísná a dlouhodobá omezení bránící konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejich práv či ve výkonu jednotného řízení,

 • v dalších zákonem vyjmenovaných případech.

Konsolidující účetní jednotka, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, použije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Ostatní účetní jednotky si mohou vybrat, zda pro sestavení konsolidované účetní závěrky použijí mezinárodní účetní standardy nebo české účetní předpisy.

Konsolidující účetní jednotka je povinna vymezit konsolidační celek a včas sdělit konsolidovaným účetním jednotkám zahrnutým do konsolidačního celku, že budou konsolidovány. Současně jim sdělí informaci o vymezení konsolidačního celku a vyhlásí a stanoví konsolidační pravidla, podle kterých mají upravit předkládané údaje. Účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku jsou pak povinny poskytnout svoji účetní závěrku a veškeré ostatní dokumenty potřebné pro sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotce.

Konsolidační pravidla obsahují zejména:

 • způsoby oceňování majetku a

Nahrávám...
Nahrávám...