dnes je 4.12.2023

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - tlaková zařízeníArchiv

29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiArchiv

29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiArchiv

9.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

9.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

mezi:…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Veřejná obchodní společnost - definiceGarance

1.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejná obchodní společnost je osobní typ obchodní společnosti, který může založit dva a více společníků. Tito pak ručí za závazky této obchodní společnosti společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. Zisky i ztráty jsou pak mezi společníky veřejné…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Ukazatele likvidity: pohotová likvidita - definiceGarance

9.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele likvidity: pohotová likvidita – ukazatel abstrahuje od nejméně likvidní části oběžných aktiv, a to od zásob. Má-li účetní jednotka určité nedobytné či těžko vymahatelné pohledávky, je vhodné je od čitatele zlomku rovněž odečíst. Důležité je porovnat…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Ukazatele likvidity - definiceGarance

4.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele likvidity měří schopnost obchodní korporace dostát svým dluhům. Aby podnikala obchodní korporace solventní (tj. aby dokázal hradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti), musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. v takové formě,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Ukazatele aktivity: doba obratu dluhů (doba odkladu plateb) - definiceGarance

27.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity: doba obratu dluhů (doba odkladu plateb) vyjadřuje, za kolik dní účetní jednotka průměrně hradí své dluhy z obchodního styku. Pro potřeby výpočtu tohoto ukazatele by měly být zvlášť analyzovány krátkodobé dluhy a zvlášť dluhy…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Ukazatele aktivity: doba obratu pohledávek (doba inkasa) - definiceGarance

25.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity: doba obratu pohledávek (doba inkasa) vyjadřuje, za kolik dní průměrně dochází ke splácení pohledávek dlužníky. Je proto vhodné tento ukazatel porovnávat s nastaveným systémem doby určené pro úhradu vydaných faktur. Pro potřeby výpočtu…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Ukazatele aktivity - definiceGarance

24.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity informují, jak efektivně obchodní korporace hospodaří se svými aktivy. Má-li jich obchodní korporace více, než je třeba, vznikají mu zbytečné náklady, má-li jich málo, přichází o potenciální tržby. Vyjadřují se ve dvou formách – buď jako…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Šek - definiceGarance

19.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz adresovaný osobě, u níž má výstavce šeku pohledávku, zaplatit určitou peněžitou částku osobě v šeku uvedené, nebo doručiteli šeku. Je vystavován na peněžní ústav, u něhož má výstavce…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Společnost s ručením omezením - definiceGarance

16.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezením patří mezi kapitálové společnosti a vyznačuje se tím, že její společníci ručí za závazky této společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Společnost s ručením omezeným zakládá minimálně jedna osoba, přičemž minimální výše…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Rozvaha - definiceGarance

6.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha je stavový účetní výkaz poměřující majetek (aktiva) a zdroje krytí (pasiva). Majetek obchodní korporace členíme na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžný majetek (zásoby, pohledávky,…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Reálná hodnota - definiceGarance

22.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reálná hodnota je za ideálního stavu tržní cena, není-li tato k dispozici, pak je pro stanovení reálné hodnoty použit oceňovací model. Tato oceňovací báze je využívána pro oceňování k rozvahovému dni pro následující kategorie majetku a dluhů: realizovatelné…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pořizovací cena - definiceGarance

17.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořizovací cena je cenou, za kterou byl majetek pořízen, a to včetně nákladů, které s jeho pořízením souvisí. Tuto oceňovací bázi aplikujeme na nakupovaný dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, nakupované zásoby, cenné papíry a podíly, derivátové…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Netting - definiceGarance

26.4.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Netting je nástrojem pro snížení transakční devizové expozice. Jedná se o vzájemný zápočet cizoměnových pohledávek a dluhů mezi obchodními partnery. Jediným problémem této koncepce je dohoda o tom, ve které z měn bude vyrovnán výsledný rozdíl mezi úhrnem…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměruGarance

1.4.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Komanditní společnost - definiceGarance

21.3.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komanditní společnost je mezistupněm mezi osobní a kapitálovou obchodní společností. V komanditní společnosti fungují dva typy společníků: komanditisté a komplementáři. Komplementáři se v zásadě chovají jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy ručí…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Jmenovitá hodnota - definiceGarance

16.3.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jmenovitá hodnota – jedná se o nominální výši. Tuto oceňovací bázi aplikujeme na pohledávky, dluhy, peněžní prostředky a ceniny.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Forfaiting - definiceGarance

28.2.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Forfaiting – forfaiterem prováděný odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek bez zpětného postihu (jde o jednorázový nákup).

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Faktoring - definiceGarance

23.2.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktoring je faktorem prováděný odkup krátkodobých pohledávek bez zpětného postihu (jde o jednorázový nákup).

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Evropské hospodářské zájmové sdružení - definiceGarance

21.2.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropské hospodářské zájmové sdružení je korporace založená dle práva Evropské unie. Důvodem vzniku je podpora hospodářské spolupráce mezi menšími obchodními společnostmi a podnikateli, kteří se chtějí podílet na projektech nadnárodního charakteru. Zakládá se…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Devizová pozice uzavřená - definiceGarance

29.1.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Devizová pozice uzavřená – účastník devizového trhu se snaží o to, aby se jeho pohledávky a dluhy v jednotlivých měnách shodovaly, a to jak co do množství v jednotlivých měnách, tak i co do způsobu úročení a časového určení. U uzavřené pozice tak subjekty…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Devizová pozice otevřená - definiceGarance

28.1.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Devizová pozice otevřená – v případě dlouhé (aktivní) pozice pohledávky převyšují dluhy, v případě krátké (pasivní) pozice dluhy převyšují pohledávky.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Devizová expozice translační - definiceGarance

27.1.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Devizová expozice translační – jedná se o riziko, že se hodnota aktiv či závazků v měně, v níž jsou sestavovány konsolidované účetní výkazy, změní jako přímý důsledek změny směnných kurzů měn dceřiných společností. Měří tedy citlivost konsolidovaných účetních…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Aktivum - definiceGarance

7.1.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivum je majetek (ekonomický zdroj) řízený obchodní korporací, jehož existence je výsledkem minulých událostí a od něhož se očekává, že obchodní korporaci přinese budoucí ekonomický prospěch. Zároveň platí, že aktivum musí být spolehlivě ocenitelné. Aktiva…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Akciová společnost - definiceGarance

5.1.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je takovým typem kapitálové společnosti, jejíž základní kapitál je rozložen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionáři společnosti přitom neručí za závazky akciové společnosti. Tato obchodní korporace může být založena na…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 224-226 ZP Pracovní podmínky zaměstnancůGarance

26.7.2021, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zaměstnávání osob se zdravotním postiženímArchiv

27.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Zúčtování vybraných druhů dotacíGarance

4.8.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Dotace z fondů Evropské unieGarance

30.7.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z fondů EU slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnáníGarance

4.9.2019, JUDr. Zdeňka Leiblová, Mgr. Monika Chromečková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání zákon o zaměstnanosti rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace (včetně jejího udržování nebo obnovování) uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 227-233 ZP Odborný rozvoj zaměstnancůGarance

18.4.2019, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pracovní rehabilitace a příprava k práci osob se zdravotním postiženímGarance

25.2.2019, JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práceGarance

22.2.2019, JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen „dohoda o uznání”) vymezuje subjekty působící na chráněném trhu práce. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50 % osob se zdravotním postižením…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Nájem a technické zhodnocení provedené nájemcemGarance

20.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně se předpokládá, že by technické zhodnocení věci měl provádět její pronajímatel coby vlastník věci, nikoliv nájemce. Nicméně občanské právo dává nájemci právo provést změnu věci, pokud k tomu má předchozí souhlas pronajímatele. Tento souhlas musí být…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

346 - Dotace ze státního rozpočtuGarance

9.3.2018, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na dotaci ze státního rozpočtu k úhradě nákladů, použití dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

§ 234-235 ZP Kvalifikační dohodaGarance

14.7.2017, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

DružstvoArchiv

29.11.2016, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Družstvo je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Poskytování ochranných nápojůGarance

23.2.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Žádosti o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti a podmínky k uzavření dohodyGarance

4.11.2015, JUDr. Zdeňka Leiblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádné příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti nejsou nárokové, o všechny se musí žádat.

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti od 1. 10. 2015Garance

24.9.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 10. 2015 nabudou účinnosti novely dvou právních předpisů významných též pro práci personalistů. Zákonem č. 203/2015 Sb. bude změněn zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím zákona č. 205/2015 Sb. dozná změn…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Pacht obchodního závoduGarance

21.8.2015, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2014Archiv

28.2.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 dochází k podstatným změnám v provádění srážek ze mzdy. Srážky na základě dohody se budou nově řídit ustanoveními § 2045 až 2047 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a je možné je provádět až do poloviny mzdy. Exekuční srážky se budou…

Přístupné pro předplatitele: Pohledávky a závazky profi
Nahrávám...
Nahrávám...